Klauzula informacyjna dla osób, których wizerunek jest przetwarzany na podstawie ich zgody (Tauron Polska Energia S. A.)


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach (kod: 40-114), przy ul. Księdza Piotra Ściegiennego 3, www.tauron.pl.


2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na:
a. adres e – mail: iod.tpe@tauron.pl,
b. adres korespondencyjny: IOD TAURON Polska Energia S.A., ul Ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.


3. Będziemy przetwarzać udostępnione nam przez Państwa dane osobowe, objęte udzieloną nam zgodą na korzystanie z Państwa dóbr osobistych, w szczególności mogą to być: wizerunek, pseudonim, imię i nazwisko, brzmienie głosu, autograf, numer zawodnika, numer startowy; dane dotyczące wykonywanego przez Państwa zawodu lub prowadzonej działalności gospodarczej, nazwa klubu sportowego, organizacji, zrzeszenia, bądź inne o których mowa w udzielonej przez Państwa zgodzie.


4. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu, zgodnym z wyrażoną przez Państwa zgodą na korzystanie z dóbr osobistych,  w szczególności mogą to być następujące w cele:
a. Reklamowe, informacyjne, promocyjne, marketingowe, promowania pozytywnego wizerunku TAURON Polska Energia S.A. oraz pozostałych Podmiotów Grupy TAURON w przestrzeni publicznej, w tym w mediach i mediach społecznościowych [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, tj. wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa - w związku z udzieleniem przez Państwa zgody na korzystanie z dóbr osobistych na podstawie art. 23 i 24 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny w tym rozpowszechnienie wizerunku zgodnie z art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych],
b. archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości przez okres wynikający z tych przepisów [podstawa prawna art. 6 ust. lit. 1 c Rozporządzenia — wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa],
c. ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia — realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami związanymi z realizacją umowy].\
Dla przetwarzania w celu, o którym mowa powyżej na podstawie art. 6 ust.1 f Rozporządzenia (tj. uzasadniony interes prawny administratora) przetwarzanie danych osobowych poprzedzone zostało przeprowadzeniem weryfikacji istnienia uzasadnionego interesu prawnego oraz ryzyka naruszenia Państwa praw lub interesów w formie testu równowagi. Przysługuje Państwu prawo dostępu do wniosków z tego testu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.


5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a. Prawo dostępu do danych osobowych,
b. Prawo do sprostowania danych,
c. Prawo do usunięcia danych, 
d. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e. Prawo do przeniesienia danych,
f. Prawo do wniesienia sprzeciwu.


6. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z praw, które opisaliśmy powyżej lub uzyskać dodatkowe informacje — mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów:
a. pisemnie na adres: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice;
b. mailowo na adres: daneosobowe.wnioski@tauron.pl


7. Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania. 


8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  


9. Informacja o zamiarze przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy dalej („EOG”). Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku gdy Administrator zleca wykonanie określonych usług podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich (na podstawie programu Ochrona prywatności „Privacy Shield”), w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych lub zawarto w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych. W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać od Administratora dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w niniejszej informacji.


10. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są: 
a. media (w tym media społecznościowe),
b. inne podmioty Grupy TAURON,
c. podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultingowe, audytowe, obróbki filmów i zdjęć, składu publikacji, poligraficzne, pomoc prawną, firmom reklamowym organizującym konkursy,
jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych. 

 


Słownik: 
Grupa TAURON oznacza TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach oraz podmioty zależne lub podmioty powiązane. Lista podmiotów z Grupy TAURON dostępna jest pod adresem: www.tauron.pl/spolki-grupy
Rozporządzenie oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Tekst Rozporządzenia mogą Państwo znaleźć na stronie www.tauron.pl/rodo