REGULAMIN

finału turnieju piłkarskiego TAURON Junior Cup 2023


§1

 1. Turniej piłkarski (dalej Turniej) i Finał Turnieju regulowany niniejszym Regulaminem prowadzone są pod nazwą „TAURON Junior Cup 2023”.
 2. Turniej i Finał Turnieju skierowany jest do dziecięcych drużyn piłkarskich działających
  w klubach piłkarskich na terenie województw: dolnośląskiego, małopolskiego, opolskiego, śląskiego,  w kategorii wiekowej z rocznika 2016 i młodsi, 2015 i 2014.
 3. Organizatorem Turnieju i Finału Turnieju, tak też dalej nazywanym, jest TAURON Polska Energia S.A. TAURON z siedzibą w Katowicach, pod adresem 40-114 Katowice, ul. ks. Piotra Ściegiennego 3, a fundatorem nagród jest Fundacja TAURON z siedzibą
  w Katowicach, pod adresem 40-114 Katowice, ul. ks. Piotra Ściegiennego 3 (dalej „Fundacja”).


§2

 1. Turniej i jego Finał jest jedną z inicjatyw zorganizowanych w ramach programu „TAURON wspiera młodych sportowców” stworzonego na potrzeby wsparcia sportu młodzieżowego w wielu dyscyplinach m.in. piłki ręcznej i siatkówki.
 2. W ramach Turnieju zorganizowane były eliminacje, do których Organizator zaprosił 100 dziecięcych drużyn piłkarskich (40 z województwa małopolskiego i po 30 z województw śląskiego i dolnośląskiego oraz opolskiego). W wyniku eliminacji wyłoniono najlepsze drużyny piłkarskie
  z każdego województwa. W Finale Turnieju wezmą udział 24 drużyny piłkarskie.
 3. Każda drużyna piłkarska może liczyć maksymalnie siedmioro zawodników.
 4. Turniej zostanie zorganizowany 10 listopada 2023 r. w TAURON ARENA KRAKÓW
  w Krakowie.


§3

 1. W Finale Turnieju drużyny piłkarskie podzielone zostaną na trzy kategorie wiekowe - rocznik 2016 i młodsi, 2015 oraz 2014.
 2. W Finale Turnieju zostaną wyłonione trzy najlepsze drużyny piłkarskie w każdej kategorii wiekowej.


§4

 1. Organizator Turnieju i Finału Turnieju przewiduje przyznanie zróżnicowanych wartościowo nagród głównych, których fundatorem jest Fundacja, za zajęcie miejsca od pierwszego do trzeciego w każdej kategorii wiekowej.
 2. Za zajęcie trzech pierwszych miejsc finaliści Turnieju otrzymają nagrody główne:
 • dla pierwszego miejsca w wysokości 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych),
 • dla drugiego miejsca w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych),
 • dla trzeciego miejsca w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)

zgodnie z tabelą:

Rocznik 2013

Nagroda

I miejsce

15 000,00 zł

II miejsce

10 000,00 zł

III miejsce

5 000,00 zł

Rocznik 2014

 

I miejsce

15 000,00 zł

II miejsce

10 000,00 zł

III miejsce

5 000,00 zł

Rocznik 2015

 

I miejsce

15 000,00 zł

II miejsce

10 000,00 zł

III miejsce

5 000,00 zł

 

 1. Organizator Turnieju i Finału Turnieju przewiduje przyznanie piętnastu wyróżnień o tej samej wartości po 2.000 (słownie: dwa tysiące złotych) dla wszystkich pozostałych drużyn piłkarskich innych niż finaliści biorących udział w Finale Turnieju, których fundatorem jest Fundacja.
 2. Nagrody i wyróżnienia zostaną przyznane i przekazane na podstawie Umów, wyłącznie  klubom piłkarskim, w ramach których działają dane drużyny piłkarskie.
 3. Regulamin nie wyklucza możliwości przyznania więcej niż jednej nagrody albo nagrody
  i wyróżnienia dla danego klubu piłkarskiego, w ramach którego działają drużyny piłkarskie biorące udział w Finale Turnieju, o ile wynika to z klasyfikacji punktowej (wyników drużyn piłkarskich działających w ramach danego klubu).
 4. Jeżeli będą wymagały tego przepisy ustaw podatkowych, nagroda zostanie pomniejszona o należność publicznoprawną potrąconą przez płatnika.


§5

 1. Organizator Turnieju dopuszcza możliwość wydatkowania uzyskanych nagród oraz wyróżnień jedynie na zakupy, inwestycje lub działania służące rozwojowi fizycznemu
  i intelektualnemu podopiecznych klubu piłkarskiego biorącego udział w Finale Turnieju.
 2. Otrzymana nagroda oraz wyróżnienia nie mogą być wykorzystane na:
 1. spłacanie długów klubu piłkarskiego oraz regulowania jego bieżących zobowiązań finansowych;
 2. wypłacanie wynagrodzeń dla pracowników klubu piłkarskiego (pensje, nagrody, wyróżnienia, itp.).

 

§6

 1. Laureaci nagród i wyróżnień zobowiązani są do wydatkowania otrzymanych pieniędzy zgodnie z Regulaminem Finału Turnieju oraz do sporządzania dokumentacji łącznie
  z dokumentacją fotograficzną z przeprowadzonych zakupów i inwestycji, a także do przekazania szczegółowego sprawozdania z tych czynności do Fundacji w terminie ustalonym przez Strony i potwierdzonym Umową.
 2. W przypadku niewykonania czynności określonych w ust. 1 w terminach w nich określonych klub piłkarski zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Fundacji otrzymaną nagrodę lub wyróżnienie.  


§7

Organizator Finału Turnieju zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. O dokonanych zmianach wszyscy uczestnicy Turnieju zostaną przez Organizatora niezwłocznie poinformowani w formie pisemnej.


§8

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Turnieju jest TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, pod adresem 40-114 Katowice, ul. ks. Piotra Ściegiennego 3.
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, tj. w szczególności przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – a także przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Istotne informacje o zasadach przetwarzania przez TAURON Polska Energia S.A. danych osobowych osób zatrudnianych przez kluby piłkarskie, współpracujących z klubem, które zostaną udostępnione przez klub oraz o przysługujących tym osobom prawach w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych dostępne są na stronie internetowej TAURON Polska Energia S.A pod adresem: https://www.tauron.pl/rodo/klauzula-pracownicy-kontrahentow-tpe. Klub piłkarski jest zobowiązany poinformować te osoby o miejscu udostępnienia informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim bądź zapewnić przekazanie takiej informacji przez podwykonawcę klubu piłkarskiego.
 4. Istotne informacje o zasadach przetwarzania przez TAURON Polska Energia S.A. danych osobowych osób biorących udział w Finale Turnieju udzielane są indywidualnie.